1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Z.H.U. ALAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Rozdział 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany: „regulaminem”, określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.alan.bydgoszcz.pl, zwanej dalej: „sklepem internetowym”.
 2. Sprzedającym jest: Z.H.U. Alan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inwalidów 51, 85-749 Bydgoszcz , legitymująca się nr NIP: 554-29-32-725, nr REGON: 36293147100000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000584627690 060 975. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej: 690 060 975 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@alan.bydgoszcz.pl
 3. Podane w sklepie internetowym ceny (ceny widniejące na witrynie sklepu internetowego) są cenami brutto w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana wskutek dokonywania zakupów w sklepie internetowym jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Informacje zamieszczone na witrynie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu norm ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). Informacje te mają charakter reklamowy i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Rozdział 2

[Składanie zamówienia]

 1. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane zarówno po uprzedniej rejestracji na witrynie sklepu internetowego, jak i przez użytkowników niezarejestrowanych. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie zamieszczonego na ww. witrynie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej oraz wprowadzenie dowolnego hasła. Rejestracja na witrynie sklepu internetowego jest nieodpłatna.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją zamówień składanych w sklepie internetowym, jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający, ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia, w tym dokonanie wyboru formy płatności i sposobu przesłania zakupionego towaru.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym następuje z chwilą wypełnienia formularza zamieszczonego na witrynie sklepu internetowego i jego zatwierdzenia przyciskiem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia w drodze wiadomości e-mail. Od chwili otrzymania przez Kupującego ww. potwierdzenia, złożone zamówienie jest dla Kupującego wiążące. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, które następuje w drodze wiadomości e-mail.
 5. Zamówienie złożone w sklepie internetowym jest realizowane dopiero po uiszczeniu płatności przez Kupującego, za wyjątkiem zamówień odbieranych w siedzibie Sprzedającego oraz innych zamówień ze sposobem płatności przy odbiorze.

Rozdział 3

[Płatności]

 1. Formy płatności dopuszczalne w przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym:
  1. przedpłata na konto Sprzedającego, wg danych: Bank: BZ WBK S.A. II O/Bydgoszcz, nr konta: 92 1090 1072 0000 0001 3178 3731
  2. gotówka w kasie firmy (w przypadku odbioru osobistego);
  3. pobranie – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki;
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową lub e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Dniem uiszczenia płatności w formie przelewu jest dzień uznania danej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku dokonywania płatności kartą kredytową – dzień autoryzacji płatności.
 6. Płatności za dostarczenie towaru zakupionego przez Kupującego w sklepie internetowym są ustalane w oparciu o stawki przesyłek obowiązujące u przewoźnika wybranego przez Sprzedającego. Koszt wysyłki towaru o długości przekraczającej 1,7 mb. może przekraczać koszt wysyłki standardowej.

Rozdział 4

[Czas realizacji zamówienia i dostarczenia przesyłki]

 1. Dostarczenie towarów zakupionych w sklepie internetowym Sprzedającego jest możliwe na terytorium Polski.
 2. Dostarczenie towarów zakupionych w sklepie internetowym jest odpłatne.
 3. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostarczenia lub odbioru towarów zakupionych w sklepie internetowym:
  1. przesyłka kurierska (przedpłata), przesyłka kurierska pobraniowa.
  2. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego pod adresem: ul. Inwalidów 51, 85-749 Bydgoszcz lub: Oddział w Toruniu, ul. Legionów 222, 87-100 Toruń (w dni robocze w godzinach pracy Sprzedającego).
 4. Każda przesyłka zawierająca towar zakupiony w sklepie internetowym jest starannie zapakowana i zabezpieczona. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przy jej odbiorze w obecności przedstawiciela przewoźnika dokonującego doręczenia, któremu należy niezwłocznie zgłosić wszelkie uszkodzenia, celem spisania protokołu uszkodzeń.
 5. Każdy towar zakupiony w sklepie internetowym wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, a w przypadku zamówień ze sposobem płatności przy odbiorze – w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego zakupionego w sklepie internetowym towaru, towar ten będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. O gotowości towaru do odbioru Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w drodze wiadomości e-mail, na adres podany w trakcie składania zamówienia lub telefonicznie.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wynikające z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
 8. W przypadku chwilowej lub trwałej niedostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego towaru, Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia i przewidywanym terminie lub braku możliwości jego realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo zdecydować o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację zamówienia lub o anulowaniu zamówienia bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tytułu anulowania zamówienia w całości lub w części.

Rozdział 5

[Odstąpienie od umowy przez konsumenta i zwrot towaru]

 1. Kupującemu będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej zakupiony towar, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sprzedającego: ul. Inwalidów 51, 85-749 Bydgoszcz lub drogą mailową na adres: sklep@alan.bydgoszcz.pl. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683) oraz w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  8. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar na własny koszt w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedający natomiast zwraca Kupującemu cenę zakupionych towarów oraz kosztów ich dostarczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia zakupionego towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Mając na względzie, iż towary sprzedawane w sklepie internetowym często składają się z wielu podzespołów lub elementów składowych, skuteczne odstąpienie od umowy ich sprzedaży i dokonanie ich zwrotu będzie możliwe jedynie w przypadku zwrócenia towaru kompletnego. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru niekompletnego.

Rozdział 6

[Reklamacje i Gwarancja]

 1. Jeśli przy towarze dostępnym w sklepie internetowym nie zaznaczono inaczej, towar ten objęty jest 24 miesięczną gwarancją jakości.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów zakupionych w sklepie internetowym należy zgłaszać drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@alan.bydgoszcz.pl lub tradycyjną pocztą, na adres siedziby Sprzedającego. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na witrynie sklepu internetowego.
 3. Sprzedający rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Kupujący, który złożył reklamację, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedającego
 5. W przypadku reklamacji zasadnej, koszty odesłania Kupującemu wolnego od wad lub nowego towaru ponosi Sprzedający.
 6. Uwzględnienie reklamacji możliwe jest wyłącznie w przypadku przedłożenia Sprzedającemu przez Kupującego dowodu zakupu danego towaru (paragon/faktura VAT).

Rozdział 7

[Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego]

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na przesyłce zawierającej towary zakupione w sklepie internetowym, w czasie od jej przekazania przewoźnikowi dokonującemu doręczenia, do czasu jej doręczenia Kupującemu. Wyłączną odpowiedzialność za ww. szkody ponosi przewoźnik, dokonujący doręczenia przesyłki.
 2. Przed przekazaniem przesyłki zawierającej towar zakupiony w sklepie internetowym do przewoźnika dokonującego doręczenia, przesyłka zostaje zweryfikowana pod kątem ilościowym i jakościowym oraz starannie zapakowana.
 3. Wszelkie uszkodzenia opakowania przesyłki należy niezwłocznie zgłaszać przewoźnikowi dokonującemu doręczenia. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia opakowania przesyłki należy żądać spisania protokołu uszkodzenia przesyłki. Protokół uszkodzenia przesyłki stanowi element niezbędny przy rozpatrywaniu reklamacji ilościowej lub jakościowej produktów zakupionych w sklepie internetowym.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności z powodu wadliwego działania sieci internetowej lub wyczerpania się zapasów magazynowych danego produktu.

Rozdział 8

[Newsletter]

 1. Złożenie oświadczenia o woli otrzymywania Newslettera, następuje na etapie rejestracji do sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 2. Usługa „Newsletter” świadczona jest w drodze wiadomości elektronicznych, nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny cofnąć oświadczenie o woli otrzymywania Newslettera (rezygnacji z Newslettera), poprzez przesłanie takiej informacji na adres mailowy: sklep@alan.bydgoszcz.pl.

Rozdział 9

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi oficjalnej witryny internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ;
  3. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ;
  4. https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php .
 2. Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  1. możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedającym ze strony powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. możliwość wystąpienia z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu polubowne zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym – zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. do Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.); informacje na temat zasad i trybu działania wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. możliwość zwrócenia się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. poz. 1356);
  4. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym; platforma znajduje się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr i stanowi interaktywną, wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 10

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostarczania towarów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na gruncie umów sprzedaży zawieranych poprzez dokonywanie zakupów w sklepie internetowym rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

Załączniki:

1) wzór formularza odstąpienia od umowy

2) wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego

alan akcesoria meblowe

Lokalizacja

SIEDZIBA GŁÓWNA Z.H.U. "ALAN"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa

ul. Inwalidów 51

85-749 Bydgoszcz

Telefon

tel.+48 52 365 00 00

fax. +48 52 365 00 19

Mail

biuro@alan.bydgoszcz.pl

Lokalizacja

ODDZIAŁ TORUŃ Z.H.U. "ALAN"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Płaska 24B

87-100 Toruń

Telefon

tel.+48 690 060 839

Mail

torun@alan.bydgoszcz.pl